Connect with us

Hvad søger du?

turisme.nuturisme.nu
Geerte Udo, Amsterdam & Partners
Geerte Udo, Amsterdam & Partners
Geerte Udo, Amsterdam & Partners

Året Der Gik 2021

’Året der gik’ afsnit 21: Geerte Udo, CEO, Amsterdam & Partners

”Vi greb muligheden for at accelerere digitaliseringen, og tog vores data til et nyt niveau”. Geerte Udo, CEO, Amsterdam & Partners, ser tilbage på 2021 og giver sit syn på fremtiden for international turisme.

Turisme.nu ser gennem en række korte artikler tilbage på året, der er gået i den danske og internationale turistbranche, og kigger frem mod det kommende års udfordringer og muligheder.

Vi stiller 5 strategiske spørgsmål til vigtigste stemmer i branchen – i dag gælder det Geerte Udo, CEO for Amsterdam & Partners.


See English version below

Hvis du med ét ord skal beskrive 2021 – hvilket ord vil du bruge?

“Robusthed …”

Hvad har været den største succes for dig og din virksomhed i 2021?

“Amsterdam blev hårdt ramt af Covid-19 i 2021.”

“Mange kulturinstitutioner og overnatningssteder lukkede ned, nogle af dem permanent. Folk mistede deres arbejde, konferencer og forretningsarrangementer blev aflyst, og alle var nødt til at blive hjemme.”

“På den ene side har vores største succes været, at det er lykkedes os at bevare relationerne til vores 800 partnere, og på den anden side, at vi også bevarede kontakten til vores målgrupper: Borgerne i Amsterdam, nationale og internationale gæster, konferencearrangører, virksomheder og potentielle start-ups.”

“Vi lykkedes med at få målgrupperne til at genopdage vores kultur i ordets bredeste forstand, både online og fysisk, når det var muligt. Vi opfordrede dem til at støtte lokale iværksættere og til at genopdage de forskellige kvarterer og alle de unikke ting, Amsterdam og området omkring Amsterdam har at byde på.”

“Men i sidste ende var og er vores største succes i 2021 den robusthed, som vores organisation, vores medarbejdere og hele hovedstadsområdet besidder.”

Hvad har været din største professionelle udfordring i 2021 og hvordan har du løst den?

“Den største udfordring har været at omsætte robustheden til praksis i vores organisation, sammen med vores partnere, Amsterdam-området, og også i vores personlige liv.”

“Vi har skulle omstrukturere vores organisation, men formåede på trods af det at udnytte vores kreativitet.” 

“Vi fornyede vores services og udviklede en fleksibel content-strategi og fleksible kampagner for vores daglige storytelling. Alle disse ting var og er justerbare i forhold til de skiftende restriktioner i samfundet.”

“Vi greb også muligheden for at accelerere digitaliseringen af vores Amsterdam City Card, ligesom vi udviklede et ID-kort til byens borgere, og introducerede en national aktiveringsplatform.” 

“Og så tog vi vores data og viden til et helt nyt niveau.” 

“Sidst, men ikke mindst, udviklede vi vores Vision 2025 i forhold til at redesigne turismeøkonomien i hele Amsterdam-området på en sund og bæredygtig måde.”  

“Udviklingen af Vision 2025 tog udgangspunkt i et samarbejde med borgere, private partnere, kulturelle partnere og vidensinstitutioner.” 

“Det resulterede i en vision, der sætter nye standarder for fremtiden, der er understøttet af alle involverede, inklusive vores lokale indbyggere.”

Ved tærsklen til 2022 – hvad bliver dit ‘must-win-battle’ for det kommende år?

“I løbet af de kommende år sigter vi mod at udvikle en sund, innovativ og bæredygtig turismeøkonomi, der skaber værdi til hele Amsterdam-regionen og alle, der bor her.”

“Dette mål skal italesættes og formidles, og det gør vi til alle vores partnere.” 

Med Amsterdam & Partners fokuserer vi på at servicere gæster, der sætter pris på det unikke ved Amsterdam-området og som tilfører det værdi.”

“Ikke kun i forhold til indkomst og jobskabelse, men også i forhold til at understøtte livskvaliteten for vores borgere.” 

“Deres besøg understøtter fx udviklingen af vores offentlige transport, vores kulturinstitutioner, restauranter og barer, vores kreative ’vibe’, internationale karakter og kulturelle mangfoldigheder.”

“Data hjælper os med at guide og vejlede de rigtige gæster på en balanceret måde og belønner ansvarlige iværksættere, tiltrækker konferencer, der skaber værdi og udvikler de forskellige kvarterer.”

“Og vi vil involvere partnere og borgere i beslutningstagningen, stimulere et kulturrigt natteliv og prøve på at begrænse uønsket adfærd.”

Hvis du skal kigge i krystalkuglen og forudsige, hvordan fremtiden ser ud for international turisme, hvad ser du så?’

“Jeg håber, at der kommer en mere bæredygtig måde at rejse på, i både social og miljømæssig forstand, der påskønner alt det unikke som stederne har at tilbyde, og som respekterer borgere og lokaliteter.” 

“Turister skal nyde vores kultur og attraktioner og samtidig tilføre værdi, i stedet for at skade destinationen. “

“Jeg håber, at vores gæster oplever både det forventede og det overraskende i Amsterdam-området, og at de blander sig med de lokale. “

“Alt dette ønsker jeg ikke kun for Amsterdam som destination, men for destinationer i hele verden.”

“I mellemtiden håber vi på, at Amsterdam og resten af verden åbner op igen inden længe.” 

“Vi skal genstarte turismeøkonomien så hurtigt så muligt ved at investere i sikre og ansvarlige måder at rejse på, og Amsterdam & Partners vil spille en aktiv rolle i at tiltrække kultur- og erhvervsturister og guide dem rundt i hele Amsterdam på en ansvarlig måde.”


English version:

If you should choose one word to describe 2021 – which word would you choose?

“Resilience.”

What has been the biggest success for your organisation in 2021?

“The Amsterdam Area was hit hard by Covid-19 in 2021 as well. Many cultural and hospitality organisations had to close their doors, a number of them permanently, people lost their jobs, business events were cancelled and people had to stay at home. 

I consider it as our most important success that, on one hand, we have been able to stay connected with our 800 partners and that, on the other hand, we succeeded to stay connected with our target groups residents, national and international visitors, conventions organisers, business and potential start-ups. 

We seduced our target groups to rediscover our culture in the broadest sense of the word, both online and physical when possible. We encouraged them to support local entrepreneurs and to rediscover the different neighbourhoods and the unique things Amsterdam and the Amsterdam Area do offer. 

Ultimately, our biggest success in 2021 was and still is the resilience of our organisation and, our employees, our partners and the metropolitan area. “

What has been the greatest challenge in 2021 and how did you solve it?

“Putting resilience into practice with our organisation, our partners, the Amsterdam area and in our personal lives as well. We had to restructure the organisation but nevertheless we succeeded to tap into our creativity. 

We innovated services and developed many flexible campaigns and a flexible content strategy for our daily storytelling. All these instruments were and are adjustable to the continuous change in society. “

“We also grasped the opportunity to accelerate the digitalisation of our Amsterdam city card, develop a resident’s card and introduce a national activation platform. At the same time, we took our data and insights to a new level. 

And last but absolutely not least, we developed our vision 2025 on how to redesign the visitors’ economy in our Amsterdam Area in a healthy and sustainable way. 

The development of our vision 2025 took place in co-creation with residents, private partners, cultural partners and knowledge institutes. This resulted in a vision that sets a new standard for the future and is supported by all the parties involved, including our residents.”

What is your ‘must-win-battle’ for the coming year?                

“Over the coming years, we aim to grow a healthy, innovative and sustainable visitors’ economy that adds value to the Amsterdam region and the people that live here. 

This purpose needs seeding which we do with all partners. With amsterdam&partners we like to focus on hosting visitors that appreciate the unicity of the Amsterdam Area and add value to it. Not only in terms of income and jobs but also in terms of supporting the quality of life of our residents . 

For example, by financially supporting the further development of our public transport system, our cultural institutions, restaurants and bars, our creative vibe, our international character and our diversity of culture. 

Data helps us attracting the right visitors, guiding visitors in a balanced way, reward responsible entrepreneurs, attract conventions that add value, develop the different neighborhoods and the Amsterdam Area with their own identities. 

We will further involve all the partners and residents in decision making, stimulate a rich cultural night live and limit undesirable behavior. “

If you take a look in the crystal ball and try to predict the future of international tourism – what do you see?

“I hope to see a more sustainable way of traveling in social and ecological sense, with appreciation for the unicity that places have to offer, respect for residents and the location and travelers enjoying our cultural and attractions while adding value instead of harming the destination. 

I wish that visitors discover both the expected and the unexpected’ of the Amsterdam Area and wish that visitors mix with locals. I wish this for Amsterdam, but actually for all places in the world. 

In the meantime, we strongly hope for each and every one that the world, Amsterdam included, opens up again on short notice. We need to restart the visitor economy as soon as possible by investing in clarity on the possibilities of travelling and how to travel in a save and responsible way. 

We will play an active role in seducing our cultural and convention visitors and guiding them in a responsible way through the unique Amsterdam Area. ” 

     

Fik du læst ...

Nyheder

De tyske overnatninger steg også i juli måned, og 2022 kan blive et rekordår for tyske overnatninger i Danmark. Men billedet kan snart vende,...

Debat

Debatpanel: Turismeforsker Henrik Halkier, Aalborg Universitet, kommenterer den nye, nationale turismestrategi.

Karriere og navne

1. oktober tiltræder Kari Brandsgård som hotel director for de tre overnatningssteder i LEGOLAND.

Debat

Den nye struktur med de nye destinationsselskaber bør jævnligt evalueres. Nu er et godt tidspunkt at begynde, skriver Jan Brusgaard.